aromasmirnis.gr > Κάρτα Μέλους > Όροι χρήσης Κάρτας Μέλους

Όροι χρήσης Κάρτας Μέλους

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΑΡΩΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ

Με αυτή τη κάρτα όλα τα μέλη θα τυγχάνουν προσφορές, εκπτώσεις και πολλά δώρα. Αποτελεί ένα νέο θεσμό με τον οποίο θέλουμε να πούμε ένα ακόμη ευχαριστώ για τη συνδρομή σας και την εμπιστοσύνη που μας δείχνεται όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως είμαστε οι μόνοι στο χώρο της μελλοντολογίας που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σεβόμενοι τη παράδοση και πάνω απ’όλα, όλους εσάς! Παρακαλούμε θερμά να διαβάσετε τους όρους χρήσης του προγράμματος “Κάρτα Μέλους Άρωμα Σμύρνης”

Τηλέφωνο επικοινωνίας +302155509088

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
 2. 1.1. Ως Μέλος του  Άρωμα Σμύρνης  μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. Το  Άρωμα Σμύρνης  διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στη κάρτα  Άρωμα Σμύρνης . Εφόσον η αίτηση υποψήφιου Μέλους για εγγραφή του στη  κάρτα  Άρωμα Σμύρνης γίνει δεκτή από το Άρωμα Σμύρνης , η εγγραφή του Μέλους θα θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας. Η έκδοση της κάρτας θα γίνεται σε αμέσως ή σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή της αίτησης. Η ημερομηνία αυτή θα αποκαλείται στο εξής «ημερομηνία έναρξης». Ο αιτών θα καθίσταται Μέλος και θα δικαιούται αφεξής τις ειδικές παροχές και προνόμια εφόσον λάβει από το Άρωμα Σμύρνης την κάρτα με τα στοιχεία του ως Μέλος του Άρωμα Σμύρνης .1.2. Το  Άρωμα Σμύρνης δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων. 1.3.Οι κάρτες μέλους εκδίδονται και παραδίδονται αποκλειστικά σε κάποιο από τα καταστήματα Άρωμα Σμύρνης.
  1. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

  2.1. Η ιδιότητα του Μέλους του προγράμματος κάρτα Άρωμα Σμύρνης και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο.

  2.2. Υποχρέωση του Μέλους, για να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια του προγράμματος κάρτα Άρωμα Σμύρνης, είναι η επίδειξη της προσωπικής κάρτας Μέλους του Άρωμα Σμύρνης πριν την παροχή υπηρεσιών και προιόντων.

  2.3. Το Μέλος υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας του κάθε χώρου – καταστήματων  Άρωμα Σμύρνης.

  1. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

  3.1. Η κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο κάτοχος-Μέλος, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να προβεί σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές. Ο κάτοχος-Μέλος του Άρωμα Σμύρνης δικαιούται να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια, όπως αυτά θα συμφωνούνται  και θα ανακοινώνονται από το Άρωμα Σμύρνης εγκαίρως και γραπτώς από το Άρωμα Σμύρνης από το παρόν κείμενο ή  μέσω της ιστοσελίδας www.aromasmirnis.gr.

  3.2. Η διάρκεια της κάρτας προσδιορίζεται αποκλειστικά από τo Άρωμα Σμύρνης και είναι διετούς διάρκειας. Το Μέλος έχει δικαίωμα ανανέωσης της κάρτας χωρίς περιορισμό και κάθε φορά για όσο χρονικό διάστημα ορίζει το Άρωμα Σμύρνης.

  3.3. Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία του  Άρωμα Σμύρνης και ο κάτοχος-Μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

  3.4. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το Μέλος υποβάλλει νέα αίτηση, καταβάλλει εκ νέου τα δικαιώματα συμμετοχής και εκδίδεται νέα κάρτα με διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.

  3.5. Το Μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της κάρτας Μέλους στέλνοντας σχετική επιστολή στο aromasmirnis@gmail.com . Στην περίπτωση αυτή το πρώην Μέλος χάνει τα δικαιώματα συμμετοχής και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιστρέψει τη σχετική κάρτα μέλους στον τόπο παραλαβής της. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της κάρτας τα δικαιώματα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

  1. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

  Κατά τη λήξη της οριζόμενης διάρκειας συμμετοχής του Μέλους στο Άρωμα Σμύρνης και ισχύος της κάρτας Μέλους (2 έτη), εφόσον το Μέλος επιθυμεί να παρατείνει τη συμμετοχή του στη Κάρτα μέλους Άρωμα Σμύρνης  για περαιτέρω χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ενημερώσει το Άρωμα Σμύρνης εκ νέου με τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου.

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΆΡΩΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ

  Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι: (α) Το Άρωμα Σμύρνης έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων με άλλα ή και να διακόψει οποτεδήποτε την παρούσα έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.aromasmirnis.gr.  Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει χώρα το Μέλος δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι του Άρωμα Σμύρνης. (β) Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου ή υπηρεσιών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της.

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι: (α) Η εγγραφή και η συμμετοχή του Μέλους στο Άρωμα Σμύρνης απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί το Μέλος κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το οποίο αρχείο θα τηρείται από το Άρωμα Σμύρνης. Για το λόγο αυτόν, η υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και η παραλαβή της κάρτας Μέλους συνιστούν αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Μέλους προς το Άρωμα Σμύρνης, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο. Οι αιτούντες την εγγραφή τους στο πρόγραμμα κάρτα Άρωμα Σμύρνης  με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη λειτουργίας του προγράμματος κάρτα Άρωμα Σμύρνης  και για τη με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. (β) Το Άρωμα Σμύρνης έχει ευθύνη για τη δέσμευση των συνεργατών της εν σχέσει με την απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Το Μέλος έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων του Άρωμα Σμύρνης ή και να επιλέξει τον τρόπο επικοινωνίας. (γ) Το Άρωμα Σμύρνης δικαιούται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία του Μέλους για την αποστολή σε αυτό ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού, εφόσον το Μέλος έχει συναινέσει για’ αυτό στην αίτηση συμμετοχής του. Κάθε Μέλος μπορεί να απευθύνει εγγράφως στο Άρωμα Σμύρνης και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων για μεταβολή/διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

  1. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

  7.1. Το  Άρωμα Σμύρνης έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα ΜΕΛΟΣ Άρωμα Σμύρνης έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ιστοσελίδας www. aromasmirnis.gr.

  7.2.  Το  Άρωμα Σμύρνης  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο Μέλος με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα www. aromasmirnis.gr.

  7.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο  το  Άρωμα Σμύρνης τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της παρούσας και του προγράμματος ή παύσει και καταργήσει το πρόγραμμα, το Μέλος ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη αξίωση έχει ή και διατηρεί κατά του  Άρωμα Σμύρνης .

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  8.1. Το  Άρωμα Σμύρνης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από τη κάρτα μέλους του Άρωμα Σμύρνης κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε.

  8.2. Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα μέλους του Άρωμα Σμύρνης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και βρίσκονται αναρτημένοι σε πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα www. aromasmirnis.gr  και το Μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με αυτούς.

  8.3. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα κάρτα Μέλους Άρωμα Σμύρνης και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

  Τα ανωτέρω αποτελούν την τελευταία έκδοση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κάρτα Μέλους  Άρωμα Σμύρνης».  Τα Μέλη του Άρωμα Σμύρνης θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτή τη σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων. Ο χρήστης της κάρτας μέλους αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.


                                                                                           Καφεμαντεία – online
Αυθεντική Σμυρνέικη Καφεμαντεία online για όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό μόνο με 16,00€
Μοναδική καινοτομία από το Άρωμα Σμύρνης!!
Μέσω της Σμυρνέικης Καφεμαντείας online τώρα μπορείτε να έχετε γραπτή και λεπτομερής πρόβλεψη, όπου και αν βρίσκεστε!
Με την Σμυρνέικη Καφεμαντεία, μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια γεγονότα που σας αφορούν.
Η διαδικασία είναι απλή και το αποτέλεσμά της δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα προσωπικό ραντεβού πρόβλεψης.
Ολοκληρώστε τη διαδικασία και σε μια έως έξι εργάσιμες μέρες, θα έχετε τις αναλυτικές απαντήσεις σας!